De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden: 
Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Procedure: 
De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
Een drietal weken na de aanvraag zult u de PIN- en PUK-code ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen.

Wat meebrengen: 
uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
een recente pasfoto van uitstekende kwaliteit, in vooraanzicht en tegen een witte achtergrond genomen.


Regelgeving: 
De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld:

door de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
door de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
door de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

 Bevolking

Ann Merlo
Charony Pulinckx
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 61
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur