zoeken

Aanvraag verwarmingstoelage 

Naam + voornaam *:
Rijksregisternummer *:
Adres *:
Postcode *:
Gemeente *:
E-mail :
Rekeningnummer *:
Leden van mijn huishouden - iedereen die samen met mij in dezelfde woning verblijft (naam, voornaam en rijksregisternummer) :
Ik maak deel uit van de volgende categorie :
 Categorie 1 - personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) of het OMNIO-statuut.
 Categorie 2 - personen met een laag inkomen (jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 16.965,47 vermeerderd met 3.140,77 per persoon ten laste)
 Categorie 3A - personen met schuldenoverlast - er werd ten aanzien van mij een beschikking van toelaatbaarheid uitgesproken in het kader van een collectieve schuldenregeling
 Categorie 3B - personen met een schuldenoverlast - er loopt ten aanzien van mij een procedure van schuldbemiddeling overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet
Ik vraag een verwarmingstoelage voor de hoeveelheid van (in liter) *:
Type brandstof :
 Ik verklaar dat ik mijn woning voornamelijk met dit type brandstof verwarm
Brandstof geleverd op (datum) *:
Voor een bedrag van *:
Op het volgende adres *:
Kopie identiteitskaart *: (pdf,jpg,png)
Kopie leveringsfactuur of -bon *: (pdf,jpg,png)
Indien ik in een een appartementsgebouw woon, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft : (pdf,png,jpg)
Voor categorie, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar : (pdf,png,jpg)

Belangrijke opmerking met betrekking tot de gegevensverzameling:
Het OCMW zal om na te gaan of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Ik ben mij ervan bewust dat een valse of onvolledige verklaring aanleiding kan geven tot boetes of gevangenisstraffen, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 31 maart 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met diverse subsidies, vergoedingen en toelagen die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn, alsook tot de toepassing van een administratieve sanctie, namelijk de terugbetaling van de verwarmingstoelage voor de kosten van de gebruikte verwarmingsbrandstof.

 Bijgevolg, verklaar ik op erewoord dat deze verklaring oprecht en volledig is.
Datum *:
gelieve alle velden met * in te vullen

 Onthaal OCMW 

Diane Borgugnons
 
Miskom-Dorp 1 
3472 Kersbeek-Miskom
 
Tel  016 77 29 45
Fax 016 77 04 19
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 8.30 tot 12 uur
Namiddag op afspraak
Elke 2de en 4de maandag van de maand: van 18 tot 20 uur