zoeken

Bekendmaking publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof 

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma
Programmatische Aanpak Stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.
U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien
kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

U kunt de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be of inkijken op uw gemeente- of stadhuis, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer
‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

www.omgevingvlaanderen.be

Publicatiedatum : 2018-08-16 08:42:54

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

Het bestuur van Kortenaken deelt mee dat door, Geert Coddens, een omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 04, sectie A, perceel 242E.

Het betreft een aanvraag tot vervangbouw bestaande stallen door nieuwe loods.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/08/2018 tot en met 17/09/2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 17/09/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Kortenaken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenaken.  Bezwaren moeten uiterlijk op 17/09/2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV/2018/048.

Publicatiedatum : 2018-08-16 08:51:34