zoeken

Bekendmaking omgevingsvergunning 

Referentie omgevingsvergunning: OMV_2018002671
Aard: stedenbouwkundige handelingen
Project: regularisatie bestaande garage
Ligging: Klipgaardestraat 59 te 3473 Kortenaken - 5e afdeling, sectie A, perceel 137F

Bovenvermelde aanvraag tot omgevingsvergunning, aangevraagd door Kim Wouters, werd verleend. Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 5 februari 2018 de vergunning af aan de aanvrager. De volledige beslissing kan worden ingekeken bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente.

Publicatiedatum : 2018-02-09 09:49:07

Bekendmaking omgevingsvergunning 

Referentie omgevingsvergunning: OMV_2018002678
Aard: stedenbouwkundige handelingen
Project: tuinberging
Ligging: Klipgaardestraat 59 te 3473 Kortenaken - 5e afdeling, sectie A, perceel 137F

Bovenvermelde aanvraag tot omgevingsvergunning, aangevraagd door Kim Wouters, werd verleend. Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 12 februari 2018 de vergunning af aan de aanvrager. De volledige beslissing kan worden ingekeken bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente.

Publicatiedatum : 2018-02-15 11:42:25

Beroepsmogelijkheden 

Tegen een beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Het indienen van dit beroep moet gebeuren binnen een termijn van 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking en per beveiligde zending. Gelijktijdig dient een afschrift van het beroefschrift per beveiligde zending te worden bezorgd aan: 
1° de vergunningsaanvrager
2° het college van burgemeester en schepenen, Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken

In het beroepschrift dient te worden opgenomen
1° naam, hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen:

a) een omschrijving van de gevolgen die u ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden; 

4° de reden waarom het beroep wordt ingesteld;
5° mededeling of de beroepsindiener al dan niet gehoord wil worden.

Bij het beroepsdossier worden de volgende bewijsstukken gevoegd: 
1° een bewijs van betaling van de dossiertaks van 100 euro op rekening van de provincie (IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB - Provincie Vlaams Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven - Verplichte mededeling: “RMT-VGN-Kortenaken + naam indiener van het beroep”)
2° overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht; 
3° een inventaris van de overtuigingsstukken